Kazak Kuresi Federation of Kazakhstan

Kazakhstan
Sports
Kazak Kuresi
Address

5 Bogenbai Batyr Av.
KZ - 010000 Astana
KAZAKHSTAN

Alik Zhatkambayevich SHPEKBAYEV Kazakhstan President