-     Poland • Bydgoszcz

Senior U23 World Championships